สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองเราจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเองอย่าง ถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

     อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

    วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
  3.  แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน
  4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2.ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3.สังเกตพฤติกรรม

4.ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2.  เครื่องมือ

                    1.  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    2. แบบสังเกต (รูบิค)

3. เกณฑ์

                    ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง วันที่ 11 มิ.ย.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี