สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างรวดเร็ว

การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ จะช่วยให้พัฒนาการสมวัยสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์ข้อมูลด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

      3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

      4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

 ตรวจคำตอบ

 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

สังเกตพฤติกรรม

 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

        2. เครื่องมือ

                     มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                     แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ปฐมนิเทศ/ การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 4 มิ.ย.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี