สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือของแม่เหล็กและพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้ของแม่เหล็ก แรงที่กระทำต่อขั้วเหนือของแม่เหล็กมีทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็ก แรงที่กระทำต่อขั้วใต้ของแม่เหล็กมีทิศตรงข้ามกับสนามแม่เหล็ก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความหมายของสนามแม่เหล็ก และสนามโน้มถ่วงได้

2 สังเกตและเขียนเส้นสนามแม่เหล็ก

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก
เรื่อง สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก วันที่ 11 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา