สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขนาดของแรงพยุงของของเหลวขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวยิ่งปริมาตรส่วนที่จมมาก แรงพยุงของของเหลวยิ่งมีขนาดมาก เนื่องมากจากแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีค่ามากตามความลึกจากผิวของเหลว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อเเรงพยุงของของเหลวและการจม การลอยของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงพยุงและแรงกระทำต่อวัตถุในของเหลว
เรื่อง แรงพยุงและแรงกระทำต่อวัตถุในของเหลว(2) วันที่ 4 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา