สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับความลึกจากผิวของเหลว ยิ่งลึกลงไปความดันยิ่งมาก นอกจากนั้นความดันของของเหลวยังขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลว โดยของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีความดันมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

2. ยกตัวอย่างประโยชน์ของความดันของของเหลวในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงและความดันของของเหลว
เรื่อง แรงและความดันของของเหลว วันที่ 30 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา