สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรมต้องการแรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้ำ การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพื้น การใช้น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
เรื่อง ประโยชน์ของแรงเสียดทาน วันที่ 23 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา