สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุขึ้นอยู่กับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การทดลองแรงเสียดทาน
เรื่อง การทดลองแรงเสียดทาน วันที่ 23 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา