สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศร แสดงทิศทางของเวกเตอรน์นั้นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. อธิบายความหมายของปริมาณเวกเตอร์ได้

        2. และยกตัวอย่างปริมาณที่บ่งว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

      1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 6 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา