สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น ระยะทาง  อัตราเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของปริมาณสเกลาร์ได้

2. และยกตัวอย่างปริมาณที่บ่งว่าเป็นปริมาณสเกลาร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 2 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา