สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง ของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง  โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เช่นระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายระยะทางและการกระจัดของวัตถุที่เปลี่ยนตำแหน่งได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง ตำแหน่งของวัตถุ
เรื่อง ตำแหน่งของวัตถุ วันที่ 30 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา