สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคุมกำเนิด คือการป้องกันไม่ให้ อสุจิของผู้ชายผสมกับไข่ หรือหากผสม ก็ป้องกันไม่ให้ไข่นั้นฝังตัวที่มดลูก การคุมกำเนิดโดยทั่วไปมีอยู่สองวิธี ใหญ่ ๆ คือ    

1. การคุมกำเนิดถาวร เป็นการคุมกำเนิดเมื่อไม่ต้องการบุตรอย่างถาวร เช่นการทำหมันชาย การทำหมันหญิง    

2. การคุมกำเนิดชั่วคราว เป็นวิธีที่ใช้ ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อมที่จะ มีบุตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความหมายของการคุมกำเนิด ได้

2 อธิบายวิธีคุมกำเนิดแบบต่าง ๆ ได้

3  เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดได้เหมาะสม กับเพศ วัยและสถานการณ์

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
เรื่อง การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม วันที่ 26 ส .ค. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา