สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิสนธิ ในมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย (อสุจิ) ผสมกับ เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง (เซลล์ไข่) การปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่ หรือปีกมดลูก ทำให้เกิดเป็นเซลล์ใหม่ 1 เซลล์ เรียกว่า ไซโกต หลังจากนั้นจะมี การแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 ทวีคูณ ไปเรื่อย ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความหมายของการคุมกำเนิด ได้

2 อธิบายวิธีคุมกำเนิดแบบต่าง ๆ ได้

3  เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดได้เหมาะสม กับเพศ วัยและสถานการณ์

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต
เรื่อง การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต วันที่ 23 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา