สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประจำเดือน หรือ รอบเดือน หรือ ระดู คือ เลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ที่หลุด ลอกออกจากเยื่อบุโพรงมดลูก หรือเยื่อ บุมดลูก โดยเป็นผลจากการ เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง โดยสัมพันธ์กับการตกไข่ ซึ่งการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกจะเกิด ประมาณเดือนละครั้ง ภาวะที่เกิดขึ้นนี้ จึงถูกเรียกว่า ประจำเดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการตกไข่และการมีประจำเดือนได้ 

2 วิเคราะห์การตกไข่และการมีประจำเดือนในหนึ่งรอบเดือนได้

3  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายและการดูแลรักษาร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง การตกไข่
เรื่อง การตกไข่ วันที่ 29 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา