สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. สีของปัสสาวะบอกความผิดปกติในร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสีของปัสสาวะกับความผิดปกติในร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบขับถ่าย 2
เรื่อง ระบบขับถ่าย (2) วันที่ 5 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา