สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมกับหลอดลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหายใจ 2
เรื่อง ระบบหายใจ (2) วันที่ 15 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา