สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1.หัวใจมนุษย์มี 4 ห้อง ซึ่งมีการบีบและคลายตัวเป็นจังหวะตลอดเวลา เพื่อทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1สังเกตและอธิบายการทำงานของหัวใจโดยใช้แบบจำลอง

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหมุนเวียนเลือด 3
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 3 วันที่ 8 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา