สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเตรียมความเข้มข้นของสารที่มีตัวละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลวนิยมบอกในหน่วยความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ระบุปริมาณตัวละลายในหน่วยความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(1) วันที่ 24 มิ.ย. 64 (ใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา