สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อุณหภูมิเป็นปัจจัยมีผลต่อการละลายของสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1สังเกตลักษณะและบรรยายการละลายของสาร

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร
เรื่อง อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร วันที่ 21 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา