สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเด็นเนื้อหา   1. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการละลายของสาร

สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 1.ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสมบัติของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการละลายของสาร

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย วันที่ 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา