สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สารละลายองค์ประกอบ คือ ตัวทำละลาย และตัวละลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบของสารละลาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง สารละลาย
เรื่อง สารละลาย(1) วันที่ 7 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา