สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิพจน์ที่เขียนในรูปเอกนามหรือในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเรียกว่า พหุนาม

การนำพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกัน โดยการนำสัมประสิทธิ์มาบวกกัน แล้วคูณด้วยส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปร   จะเท่ากับการหาผลบวกของพหุนาม  การหาคำตอบของการลบพหุนามด้วยพหุนาม สามารถทำได้โดย

การบวกพหุนามที่เป็นตัวตั้งด้วยจำนวนตรงข้ามของพจน์แต่ละพจน์ของพหุนามที่เป็นตัวลบ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน  ค 1.2          เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้

ตัวชี้วัด  ค 1.2 ม.2/1     เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหา                                          คณิตศาสตร์

จุดประสงค์

      นักเรียนสามารถหาผลลบของพหุนามที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

มาตรฐาน  ค 1.2          เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้

ตัวชี้วัด  ค 1.2 ม.2/1     เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหา                                          คณิตศาสตร์

จุดประสงค์

      นักเรียนสามารถหาผลลบของพหุนามที่กำหนดให้ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พหุนาม
ชั่วโมง การลบพหุนาม
เรื่อง การลบพหุนาม วันที่ 29 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง