สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลบวกของเอกนาม

                   = (ผลบวกของสัมประสิทธิ์) × (ส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปร)

          ผลลบของเอกนาม

                   = (ผลลบของสัมประสิทธิ์) × (ส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปร)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน  ค 1.2          เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้

ตัวชี้วัด  ค 1.2 ม.2/1     เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

           จุดประสงค์

      นักเรียนสามารถ

1. บอกเอกนามที่คล้ายกันได้

2. หาผลบวกและผลลบของเอกนามได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                    1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง เอกนามคล้าย และใบงานที่ 2.2 เรื่อง การบวกและ

                      การลบเอกนาม

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 2.1 และ ใบงานที่ 2.2

                   2. ใบงานที่ 2.1 และ ใบงานที่ 2.2

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่า

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พหุนาม
ชั่วโมง การบวกและการลบเอกนาม
เรื่อง การบวกและการลบเอกนาม วันที่ 22 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง