สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสะท้อน เป็นการแปลงที่มีการจับคู่แต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปที่เกิดจากการสะท้อนโดยจุดแต่ละคู่ที่สมนัยกันจะมีระยะห่างจากเส้นของการสะท้อนเป็นระยะทางเท่ากัน

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน  ค 2.2      เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

ตัวชี้วัด  ค 2.2 ม.2/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถระบุพิกัดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้

การวัดผลและประเมินผล

         1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก                 

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

          2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก

                   2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก

          3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชั่วโมง การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก
เรื่อง การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก วันที่ 31 ส.ค. 64 มีใบงาน
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง