สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ถ้า  a  ,  b  เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

     c         เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

จะได้ว่า      c2   =    a2  +  b2

จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถ้ากำหนดความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาสองด้าน  เราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้

บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ถ้า  a  ,  b  และ c เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม

มี   c2  =  a2  +  b2   แล้วรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

                              รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

          ตัวชี้วัด   ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

      นักเรียนสามารถนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                    1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                    2. ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส/บทกลับไปใช้แก้ปัญหา 

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

 

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 5

                   2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส/บทกลับไปใช้แก้ปัญหา

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั่วโมง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้แก้ปัญหา
เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง