สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

6. สาระสำคัญความคิดรวบยอด

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ถ้า  a  ,  b  เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

      c         เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

จะได้ว่า      c2   =    a2  +  b2

จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถ้ากำหนดความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาสองด้าน  เราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้

บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ถ้า  a  ,  b  และ c เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม

มี   c2  =  a2  +  b2   แล้วรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะเป็น             

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

                              รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

          ตัวชี้วัด   ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

      นักเรียนสามารถระบุบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1 วิธีการ

                    1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบกิจกรรมที่ 1 และใบงานที่ 4 เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส               

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 4

                   2. ใบกิจกรรมที่ 1

                   3. ใบงานที่ 4 เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั่วโมง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน-ใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง