สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

      สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

                                รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

          ตัวชี้วัด           ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ                              

                               ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

                          นักเรียนสามารถหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาว

                           ให้สองด้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง การหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 1

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 2

                   2. ใบงานที่ 2 เรื่อง การหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 1

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั่วโมง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1) วันที่ 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง