สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจความหมายคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ต่าง ๆ และการตอบคำถามได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1  ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1  บอกความหมายของคำศัพท์และเลือกคำศัพท์ลงในตารางประเภทของสินค้าได้ถูกต้องเหมาะสม

2  พูดสนทนาโดยใช้น้ำเสียงตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้: ความสนใจและหมั่นเรียนรู้/ร่วมเล่นกิจกรรมเกมอย่างสนุกสนาน

2. ประเมินการพูดสนทนาและการเขียนโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Go shopping
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Go shopping
เรื่อง Shops and Products.11 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง