สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจความหมายคำศัพท์ และให้ความสนใจเกี่ยวกับประวัติของ St Paul’s Cathedral(อาสนวิหารนักบุญเปาโล (อังกฤษ: St Paul's Cathedral) เป็นอาสนวิหารของคริสตจักรแห่งอังกฤษ และเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งบิชอปแห่งลอนดอน)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถาม  จากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้น

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

วัตถุประสงค์

1 ทราบประวัติของ St Paul’s Cathedral (อาสนวิหารนักบุญเปาโล (อังกฤษ: St Paul's Cathedral)

2 ตอบคำถามสำคัญจากข้อมูลประวัติของ St Paul’s Cathedral ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลงาน: ของ St Paul’s Cathedral ได้  (แบบฝึกหัด)

2. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

3. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
เรื่อง St Paul’s Cathedral 30 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง