สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจความหมายคำศัพท์ คำถาม วลี เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายเรื่อง Booking the hotel / การจองห้องพักประเภทต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  การเดินทาง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1 ฟังและเติมคำที่หายไปจากเรื่องที่ฟังได้

2 พูดบทสนทนาจากบทสนทนาที่เรียนมาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้โครงสร้างภาษาในการจองห้องพัก และในการสนทนาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม Role play

2. ประเมินผลงาน: เลือกใช้คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับเรื่อง Booking the hotel ได้  (แบบฝึกเติมคำ)

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
เรื่อง Booking the hotel 27 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง