สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เข้าใจความหมายคำศัพท์ หน้าที่ทางภาษาที่ใช้ในการถาม-ตอบทางไปสถานที่ต่างๆ (Directions) และใช้ โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  การเดินทาง และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1 พูดถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางไปสถานที่ต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ได้

2. ประเมินผลงาน: พูดถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางไปสถานที่ต่างๆ ได้ถูกต้อง

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
เรื่อง How can we go ….. ? 20 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง