สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถาม  จากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้น

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1 พูดนำเสนอ อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

2 พูด ถาม ตอบ เกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ได้

3 ใช้โครงสร้างภาษาที่เหมาะสมกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

2. ประเมินผลงาน: พูดอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและบอกตำแหน่งได้

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
เรื่อง Cutlery. 2 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง