สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สามารถใช้คำศัพท์ เกี่ยวกับคำกริยาที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1. พูดนำเสนอข้อมูลและเขียนอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำศัพท์ในการอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง

2. ประเมินผลงาน: เขียนอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง/พูดนำเสนอข้อมูลตนเอง

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
เรื่อง Having fun.19 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง