สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สามารถใช้คำศัพท์ เกี่ยวกับคำกริยาต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่วางแผนว่าจะทำในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลและ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่วางแผนที่จะทำได้

2. พูด ถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในอนาคตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำศัพท์ในการถาม - ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในอนาคตได้

2. ประเมินผลงาน: เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในอนาคตและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนได้

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
เรื่อง What are you going to do this weekend? 16 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง