สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สนทนาโต้ตอบโดยใช้ Adverb of Frequency บอกความถี่ในการให้ข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตร หรือ กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

   1. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยการใช้รูปประโยค Present Simple Tense และการใช้ Adverb of Frequency บอกความถี่ในการทำกิจกรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้ Adverb of Frequency บอกความถี่/ใช้รูปประโยค Present Simple Tense

2. ประเมินผลงาน: เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเอง

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
เรื่อง What do you usually do every day? (1) 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง