สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สามารถพูดและปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆได้ ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และ คำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

บอกความหมายเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ ในห้องเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการพูดและปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆได้ถูกต้อง

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการพูดและปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆได้ถูกต้อง

3. ประเมินผลงาน: ถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใน ห้องเรียน

4. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

5. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
เรื่อง Look at your book 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง