สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ใช้คำคุณศัพท์ โครงสร้างภาษา has got/ have got / hasn’t got และ haven’t got บรรยายรูปร่างลักษณะของบุคคล หรือการบรรยายลักษณะคนร้ายที่ปล้นธนาคารได้ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

   1. บรรยายรูปร่างลักษณะของตนเองและผู้อื่นโดยใช้ has got/ have got / hasn’t got และ haven’t got ได้ / ใช้ความรู้เดิมด้านคำคุณศัพท์บอกลักษณะ

   2. ถามตอบลักษณะของบุคคลได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้ทักษะการเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่น

2. ประเมินผลงาน: เขียนบรรยายเกี่ยวกับเพื่อนได้  / บอกลักษณะคนร้ายที่ปล้นธนาคารได้

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
เรื่อง She has got long hair 29 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง