สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชาเรียนมาบรรยายถึงวิชาที่ชอบเรียน โดยใช้ประโยคที่ครูสอนไป เช่น วิชาที่ชอบ เวลาที่เรียน วันที่เรียน และออกแบบตารางเรียนได้ ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารทุกทักษะได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

   1. บอกโครงสร้างการใช้ do และ does ได้

   2. นักเรียนอ่านตารางเรียนและเขียนบอกวิชาเรียนได้ และเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้ทักษะเขียนตารางสอน

2. ประเมินผลงาน: สร้างตารางเรียนของตนเอง โดยกำหนดวิชาเรียนที่สนใจลงไปในตาราง

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Going to school
เรื่อง My schedule (Timetable) 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง