สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ Preposition บอกตำแหน่ง : in, on, under, next to, above, behind, in front of , opposite การบรรยายลักษณะเพิ่มเติมโดยใช้คำคุณศัพท์ สำนวน และใช้โครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับสิ่งของในห้องนอนหรือห้องต่างๆ  ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 การเขียนการบรรยายห้องโดยใช้โครงสร้างได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการเขียนบรรยายลักษณะของห้องต่างๆ

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนบรรยายลักษณะของห้องต่างๆในบ้านได้

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Happy Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Happy Family
เรื่อง My room, my place (1) 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง