สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ทราบความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรกและความชอบประเภทต่างๆ เช่น Sport/ Food/ Movie/Singer และคำศัพท์อื่นๆตามระดับชั้น ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

          ฟังและตอบคำถาม สัมภาษณ์และเขียนข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและความชอบประเภทต่างๆ 

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการเขียนบอกความชอบกี่ยวกับงานอดิเรกของตนเองได้

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Happy Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Happy Family
เรื่อง My favorite things 2 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง