สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ สำนวนในการบอกกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม What time do you get up? และการตอบคำถาม

I get up at __________. ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองและผู้อื่นโดยใช้คำศัพท์ สำนวนในการบอกกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยใช้โครงสร้างประโยคคำถาม What time do you get up? และการตอบคำถาม I get up at __________.  ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่น

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
เรื่อง My daily routines/What time does your friend get up? 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง