สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ สำนวน ในการแนะนำเพื่อนสนิทหรือผู้อื่น คำศัพท์ สำนวนในการแนะนำเพื่อนสนิทหรือผู้อื่นโดยใช้ประโยคคำถาม What is his/her name? และการตอบคำถาม His/Her name is __________.

 ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

          แนะนำเพื่อนสนิทหรือผู้อื่น คำศัพท์ สำนวนในการแนะนำเพื่อนสนิทหรือผู้อื่นโดยใช้ประโยคคำถาม What is his/her name? และการตอบคำถาม His/Her name is __________.

 ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด

ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ต1.2 ม.1/5 พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆฯ

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

          1. สังเกตความถูกต้องในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แนะนำเพื่อนสนิทหรือผู้อื่น

          2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

          3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

          4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
เรื่อง My best friend 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง