สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์เกี่ยวกับ สำนวน เกี่ยวกับการแนะนำตนเอง (introducing) การให้ข้อมูลตนเองโดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย “What’s your name?” “What’s your surname?” “What’s your nickname?” ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ใช้สำนวนพูดแนะนำตนเอง (introducing) การให้ข้อมูลตนเองโดยใช้โครงสร้างภาษาที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้สำนวนพูดแนะนำตนเอง (introducing) การให้ข้อมูลตนเอง

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
เรื่อง What’s your name? 7 มิ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง