สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุในแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน มีการสร้างชิ้นงานโดยใช้กลไกไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผลจะทำให้ได้สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน การใช้ซอฟแวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้างทางเลือก ประเมินผลนำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด                  

          ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

          ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์
          1.อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันภาษา C ในTinkercad ได้

          2.สร้างชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกลไกล้อและเพลาได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินด้านความรู้
2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3.ประเมินด้านคุณลักษณะ
         

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิศวกรน้อย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิศวกรน้อย
เรื่อง ล้อและเพลา (2) 24 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์