สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การออกแบบโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ 

          การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟแวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,code.org, microbit, blockly, python, java และ c เขียนโปรแกรมทางเลือกและคำสั่งวนซ้ำตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมาการเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด                  

ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 ว 4.2 ม. 1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
1.อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมคำสั่งการใช้ทางเลือกได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินด้านความรู้
         

2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

                  

3.ประเมินด้านคุณลักษณะ
         

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมน้อย
เรื่อง รู้จักทางเลือก (1) 17 ส.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์