สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การออกแบบโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อ

ให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟแวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่นScratch,code.org, microbit, blockly, python, java และ c เขียน

โปรแกรมทางเลือกและคำสั่งวนซ้ำตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมาการเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ โปรแกรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด                  

ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

             ว 4.2 ม. 1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
          1.อธิบายความหมายของหลักการออกแบบและการเขียนโปรแกรม

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินด้านความรู้
 2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3.ประเมินด้านคุณลักษณะ
         

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์น้อย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมน้อย
เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (1) 27 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์