สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ               

 6.1 ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการจากมนุษย์

 6.2 การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีโดยวัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติข้อจำกัดในการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด                  

       ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
                          เกี่ยวข้องกับปัญหา

                   ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอ
                                    แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

                   ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
                                    นำเสนอผลการแก้ปัญหา
                    ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
                                    แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

วัตถุประสงค์
          1.เลือกใช้วัสดุและเครื่องมือช่างในการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงานและคำนึงถึงความปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินด้านความรู้

2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3.ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (4) 20 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์