สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่จำเป็นต้องใช้แก้ปัญหาออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด                   

          ว 4.2 ม.1.1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

          ว 4.2 ม.1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
         
1.อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้
          2.วางแผนและแก้ปัญหาโดยใช้รหัสลำลองและผังงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินด้านความรู้
         

2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

         

3.ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักออกแบบระบบ
เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา (1) 6 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์