สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถ ในการทำงานของมนุษย์เทคโนโลยีมีความสำคัญในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้าน ระบบทางเทคโนโลยีมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งในบันจุบันมีข้อมูลจำนวนมาก จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการสารสนเทศ ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัว และอัตลักษณ์ ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง  ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด                   

          ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย     

วัตถุประสงค์
         
1.ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินด้านความรู้
              

2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

         

3.ประเมินด้านคุณลักษณะ
         

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (2) 15 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์