สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างเส้นขนานโดยใช้วงเวียนและสันตรง

จงสร้างMN   ให้ขนานกับ AB

ขั้นที่ 1 ลาก AB 

ขั้นที่ 2 กำหนดจุด Q เป็นจุดหนึ่งบนAB ลากPQ  

ขั้นที่ 3  สร้าง MPQ ให้มีขนาดเท่ากับPQB  ซึ่ง MPQ และ PQB  เป็นมุมแย้ง

จะได้  MN // AB 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

  จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถสร้างเส้นขนานได้

          2. นักเรียนสามารถนำการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเรขาคณิต
เรื่อง การสร้างเส้นขนานและการนำการสร้างพื้นฐานไปใช้ในชีวิตจริง 27 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย