สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรง

ขั้นที่ 1 สร้างEF 

ขั้นที่ 2 ใช้จุด B  เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งตัดBA และBC ที่จุด M และจุด N ตามลำดับแล้วใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่าเดิมเขียนส่วนโค้งตัด EF  ที่จุด X

ขั้นที่ 3 ใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลาง กางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับBM เขียนส่วนโค้งตัดที่จุด Y

ขั้นที่ 4  ลากEDผ่านจุด Y  จะได้DEF  มีขนาดเท่ากับ ABC

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเรขาคณิต
เรื่อง การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย